Go to main content

W ramach zarządzania nieruchomościami oferujemy:

ADMINISTROWANIE
(zarząd wyłoniony wśród właścicieli lokali)

I. Czynności związane z prawidłowym, technicznym utrzymaniem budynków.

 • prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganych przez przepisy prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • kontrola nad zapewnieniem dostaw do nieruchomości energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenia ścieków i wywozy śmieci;
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów wspólnych;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za utrzymanie porządku konserwację instalacji technicznych w budynku;
 • kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości (np. ochrona obiektu lub inne zewnętrzne usługi);
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
 • Organizowanie usług remontowych, przeprowadzanie konkursów ofert wykonawców, opracowywanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
 • Zawieranie w imieniu wspólnoty umów dla nieruchomości wspólnej na wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków i urządzeń oraz wymaganych przepisami prawa;
 • pomoc w wyborze ubezpieczania nieruchomości
 • analiza ofert dotyczących wszelkich robót, dostaw i usług związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości;
 • zawieranie umów na roboty, dostawy lub usługi związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych;

II. Czynności związane z właściwą obsługą wspólnoty i jej członków:

 • weryfikowanie prawnego i faktycznego stanu nieruchomości;
 • prowadzenie wykazów lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;
 • zwoływanie, przygotowywanie i obsługa obowiązkowych zebrań właścicieli nieruchomości;
 • przygotowywanie projektów uchwał i treści umów zawieranych z kontrahentami.
 • Pełna obsługa mieszkańców odbywa się na terenie nieruchomości.

III. Czynności związane z obsługą rachunkowo – księgową wspólnoty:

 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty;
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych i ich korekt (plany rzeczowo – finansowe);
 • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • przygotowywanie informacji o przychodach i kosztach utrzymania nieruchomości;
 • analizowanie przychodów z nieruchomości oraz windykacja należności z tytułu pożytków;
 • rozliczanie funduszu remontowego oraz zużytych mediów” (odczyty liczników i kwartalne rozliczanie kosztów z nimi związanych);
 • wydawanie niezbędnych dokumentów właścicielom lokali.

IV. Organizacja wspólnoty mieszkaniowej.

 • Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa. Dla jej prawidłowego funkcjonowania niezbędnym jest:
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON;
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP;
 • utworzenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej;
 • stworzenie pierwszego budżetu i podjęcie podstawowych uchwał

V. Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na budynek.

Dotyczy budynków maksymalnie 3-letnich i obejmuje:

 • zlecanie wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu nieruchomości
 • analizę i wybór sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa)
 • realizację lub nadzór nad realizacją wybranego sposobu egzekwowania uprawnień

ZARZĄDZANIE

Obejmuje wszystkie czynności wymienione w usłudze administrowania powiększone o czynności związane z pełnieniem obowiązków zarządcy nieruchomości, wypunktowane poniżej:

 • Zarząd nieruchomością powierzony osobie prawnej zgodnie za zapisami ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.
 • ustalanie oraz wdrażanie zasad, reguł i procedur operacyjno – kontrolnych;
 • opracowywanie i wdrażanie programów konserwacji zapobiegawczych dla nieruchomości;
 • opracowywanie i wdrażanie programów zabezpieczeń i ochrony dla nieruchomości;
 • określanie i optymalizowanie stawek ubezpieczeń od ryzyka związanego z nieruchomością,
 • kontrola nad terminowością wpłat;
 • regulowanie ewentualnych należności podatkowych i innych opłat publiczno – prawnych związanych z nieruchomością;
 • w pełni kontrolowane dokonywanie rozliczeń właścicieli nieruchomości poprzez rachunek bankowy (realizacja zobowiązań finansowych z rachunku Wspólnoty).
 • reprezentowanie właścicieli nieruchomości przed sądami i poza nimi;
 • windykacja opłat należnych od właścicieli lokali;
 • przygotowywanie i realizowanie planów zarządzanie nieruchomością;
 • analiza i minimalizacja kosztów dotyczących nieruchomości

Są Państwo zainteresowani naszą usługą? Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, a nasz specjalista przygotuje szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Wysokość opłat eksploatacyjnych jak i fundusz remontowy to wynik ścisłych ustaleń z zarządem wspólnoty jak i dobór odpowiednich wykonawców/ zleceniodawców. Każdorazowo wyboru dokonuje zarząd wspólnoty po analizie przedstawionych ofert.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY